โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565