โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
เสริมด้วยโครงงาน เรื่อง ผลบวกของอนุกรมอนันต์