โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

คณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ พลบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

นางศิริกัญญา คำดวง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางทิพย์อาภรณ์ ศรีทุมมา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรุณศิริ จันทร์หล่น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ