โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นอนุบาล

นางเขมจิรา เงินศรี

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

Tel. 081-3808993

นางธันธีรา จอดนอก

รองหัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางอุไร จันทร์สม

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวบำเพ็ญ พูลสิริ

ครูพี่เลี้ยง ประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางธันธีรา จอดนอก

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางจันทร์หอม นามสนนท์

ครูพี่เลี้ยง ประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางรุ่งนภา สองเมือง

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสุตาภัทร พิสัยสวัสดิ์

ครูพี่เลี้ยง ประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางจินตนา ปานนูน

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวอโนทัย สิงห์ชาญ

ครูพี่เลี้ยง ประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางเขมจิรา เงินศรี

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางพรพิรุณ พลหาร

ครูพี่เลี้ยง ประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวลดาวรรณ ดีสม

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางปณิตา เหง้าศรีไพร

ครูพี่เลี้ยง ประจำชั้นอนุบาล 3/3