โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางพรสวรรค์ สงวนนาม

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Tel. 088-5123853

นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายเมฆหลา คันธี

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย​

นางพรสวรรค์ สงวนนาม

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพลากร ขุริมนต์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววราภรณ์ สินธุพันธ์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางปวิตา ไชยมาตย์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายบรรลือศักดิ์ จินตนากูล

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ สาคมิตร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเศรษฐา เรืองไชย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเมฆหลา คันธี

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัชญากร สิงห์สาธร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอัมพนิดา ผการัตน์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายวีระชน ผดุลกิจนิรันดร์

ครูพิเศษ

นางสาวพีรดา วัฒนะประกรณ์กุล

ครูพิเศษ (ภาษาจีน)