โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางนิภา ต่ายดำรงค์

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางเบญจมาศ ชนะน้อย

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายเมฆหลา คันธี

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย​

นางพรสวรรค์ สงวนนาม

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพลากร ขุริมนต์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายโอฬาร อัตปัญญา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2

นางสาววราภรณ์ สินธุพันธุ์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายบรรลือศักดิ์ จินตนากูล

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางปวิตา ไชยมาตย์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางเบญจมาศ ชนะน้อย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ สาคมิตร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณัชญากร สิงห์สาธร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเศรษฐา เรืองไชย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายเมฆหลา คันธี

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุมาลี แซ่พุ่ง

ครูพิเศษ (ภาษาจีน)

นางอัมพนิดา ผการัตน์

ครูพิเศษ