โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนิตยา ฉิมวงศ์

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Tel. 083-6720772

นายนิยม ระหา

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสมบัติ เอี่ยมพานิชกุล

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรกนก คำศรี

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางมนัสกุล กำริสุ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางรินรดา จันทะวัน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอรุณรุ่ง สุขเทวา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพรสวรรค์ ศิริตัง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวปรีดา พระโรจน์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวยลดา บุญราศรี

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางนิตยา ฉิมวงศ์

ครูพิเศษ

นางลัดดา ศรีนา

ครูพิเศษ

นายสมบัติ เอี่ยมพานิชกุล

ครูพิเศษ

นายอนุพงษ์ ผลไสว

ครูพิเศษ

นางสาวอารยา สงคราม

ครูพิเศษ

นางนิลุบล เจริญพันธ์

ครูพิเศษ

นายนิยม ระหา

ครูพิเศษ

นางธาราวดี อ่อนสำอาง

ครูพิเศษ

นายเอกบุรุษ กองทิพย์

ครูพิเศษ

นายศุภชัย สีมืด

ครูพิเศษ

Miss Rhea Cuapingco Cadungo

ครูต่างชาติ