โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนิตยา ฉิมวงศ์

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Tel. 083-6720772

นางนิลุบล เจริญพันธ์

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรกนก คำศรี

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตร

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรกนก คำศรี

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนิลุบล เจริญพันธ์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางมนัสกุล กำริสุ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอารยา สงคราม

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางรินรดา จันทะวัน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายศุภชัย สีมืด

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอรุณรุ่ง สุขเทวา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายสมบัติ เอี่ยมพานิชกุล

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพรสวรรค์ ศิริตัง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางลัดดา ศรีนา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวปรีดา พระโรจน์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายนิยม ระหา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายเอกบุรุษ กองทิพย์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวยลดา บุญราศรี

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางนิตยา ฉิมวงศ์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

Miss Rhea Cuapingco Cadungo

ครูต่างชาติ