โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายพีรยุทธ โสภาคำ

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Tel. 097-3031000

นางคมขำ นาอุดม

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางลาวัล โบราณกุล

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวภัทรวิจิตรา จันทะคัต

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเจนณรงค์ พรมหลวง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางลาวัล โบราณกุล

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ ร.ต.สุริยา พันธ์พรหม

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางคมขำ นาอุดม

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายประชารัฐ วังซ้าย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายเรือนทอง รามคำ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวปัทมา มาลาทอง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางวัชรีวรรณ วรแสน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวพัชราภรณ์ ชูน้ำเที่ยง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววิภาดา โสตาราช

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวสาวิตรี อาษาวิเศษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวรัตติยา หาญธงชัย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางจินตนา จันทรวงศ์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวอรัญญา การธนภักดี

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางวิไลวรรณ บุญศรีภิรัตน์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

Mr.Stephen Wyvii

ครูต่างชาติ
ครูพิเศษ