โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางวัชรีวรรณ วรแสน

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2

นางสาววิภาดา โสตาราช

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2

นายเรือนทอง รามคำ

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2

นางคมขำ นาอุดม

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายประชารัฐ วังซ้าย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางลาวัล โบราณกุล

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ ร.ต.สุริยา พันธ์พรหม

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเรือนทอง รามคำ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปัทมา มาลาทอง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภัทรวิจิตรา จันทะคัต

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายพีรยุทธ โสภา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางวิไลวรรณ บุญศรีภิรัตน์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางจินตนา จันทะวงศ์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสาวิตรี อาษาวิเศษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวรัตติยา หาญธงชัย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางวัชรีวรรณ วรแสน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวอรัญญา การธนภักดี

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาววิภาดา โสตาราช

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวพัชราภรณ์ ชูน้ำเที่ยง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

Mr.Stephen Wyvii

ครูต่างชาติ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4