โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายพีรยุทธ โสภาคำ

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Tel. 097-3031000

นางคมขำ นาอุดม

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางลาวัล โบราณกุล

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางคมขำ นาอุดม

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางลาวัล โบราณกุล

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเรือนทอง รามคำ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ว่าที่ ร.ต.สุริยา พันธ์พรหม

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภัทรวิจิตรา จันทะคัต

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายพีรยุทธ โสภาคำ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางวิไลวรรณ บุญศรีภิรัตน์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางจินตนา จันทรวงศ์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางวัชรีวรรณ วรแสน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวสาวิตรี อาษาวิเศษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายประชารัฐ วังซ้าย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาววิภาดา โสตาราช

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวรัตติยา หาญธงชัย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายเจนณรงค์ พรมหลวง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8