โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวารุณี จันดาวงศ์

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Tel. 081-7080827

นางกรรณิการ์ พัสดร

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางปัญญาพร ภาสอน

รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางศรินยา พร้อมปัจจุ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

Miss Idoma Darice Sacco​

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางณัฐรียา ธานีวรรณ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางปัญญาพร ภาสอน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจรินรัตน์ สิทธิ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรรณงาม งามชัยภูมิ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางกรรณิการ์ พัสดร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายอนุพงษ์ ผลไสว

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางวิภาดา ตาปะสี

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

น.ส.สุดาวรรณ หงษ์พิมทอง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวพัชราภรณ์ ชูน้ำเที่ยง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาววารุณี จันดาวงศ์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายวิสากร คำมุงคุณ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางลวิตรา ศรีมงคล

ครูพิเศษ

นางณิชรัตน์ สีขาว

ครูพิเศษ

Miss Idoma Darice Sacco

ครูต่างชาติ