โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพัชนี จำปี

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Tel. 085-0004506

นางวันเพ็ญ พิเสฏฐศลาศัย

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางแว่นทิพย์ พรมทอง

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุกัญญา ชาวอุทัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางฉวีวรรณ แสงคำพระ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอรัญญา ธาตุไชย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางศิริลักษณ์ ศรียศ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางปลิตา เหล่ารัตน์ศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางแว่นทิพย์ พรมทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายปราโมทย์ พุ่มชะบา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุภัทรา ศรีโคตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางพัชนี จำปี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาววีนัสนี ศรีกันยา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายเรืองเดช หลาบหนองแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางวันเพ็ญ พิเสฏฐศลาศัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางธิตยา ทำเนาว์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางนุชนารถ แก้วกำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

ศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8