โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกัลยาณี แพงจันทร์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Tel. 089-9446199

นางบานเย็น ปิยานนท์

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกัลยาณี แพงจันทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 IEP

นางสาวพิมพ์พิไล เหล่าพิมพ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอ้อมใจ เดชรักษา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศศิธร จันทร์ศิริ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางบานเย็น ปิยานนท์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวหฤทัย ละชินลา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางชไมพร คงเพ็ชร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวอาภาสินีย์ ลาธิสิงห์

ครูพิเศษ

นางจันทร์ชนก แสงมณี

ครูพิเศษ

นางสาวกุสุมา ตนัยพุฒิ

ครูพิเศษ

............................................

ครูพิเศษ

นางเกศินี หาญเชิงชัย

ครูพิเศษ

นางสาวรุ่งรัตน์ นันทกุล

ครูพิเศษ