โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุณีย์พร อุบลชัย

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Tel. 093-5873194

นางสาวศินีบูรณ์ อาคมศิลป์

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนงนุช อินทฤาชัย

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุณีย์พร อุบลชัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิตราภา การวิลัย

co-teacher ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางโฉมยงค์ รอดแพง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภาภรณ์ เหลาทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนงนุช อินทฤาชัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปัทมา มาลาทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศินีบูรณ์ อาคมศิลป์

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางกัญญาภัค ลุนชัยภา

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางอุบลรัตน์ จงรักษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางจันทร์พ็ญ อัศจรรย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางอรนุช งามเหลา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางจาษุดา ศิริสถิตย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวนิฎฐา อุ่นเมือง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวรุจิเรศ กุลศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวสุพิชฌาญ์ พันธ์สิงห์

co-teacher ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาววิจิตรา โคตรอาษา

ครูพิเศษ