โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประถมศึกษาปีที่ 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

นางสิริรัตน์  ตะราษี   

นางอ้อมใจ  มาตราช      

นายเสกสิทธิ์  ปานนูน

นางอมร  ตรีวรเวทย์

นางอัญมณี  ทองดี

นางดอกไม้  บัวคำภู

นายวิทยา  การธนะภักดี

นางสายสวาท  มูลอามาตย์

นายอดุลย์  ณ หนองคาย

นางวิลาวรรณ  เหง้าพรหมมินทร์

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  วิรัน

นางอนงค์นาถ  พิลึก

นางสาวกนกอร  แถนสีแสง

Ms.Emalyn Bofill Chaivirathpong

นางสุภาภรณ์  มาตราคำภา

นางสาววิลาสินี  โพสาวัง

นางสาวชิดชนก  สาคมิตร

นางสาวฐิติมา  ธาตุทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูผู้ช่วย

ครูต่างประเทศ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

Co – teacher

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้าสายชั้น

รองหัวหน้าสายชั้น

รองหัวหน้าสายชั้น