โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายวัฒนา อุ่ยตระกูล

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Tel. 082-8519977

นางชญากาณฑ์ พิพัฒนสุข

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ป.2/8

นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ป.2/1 (IEP)

นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ

ครูประจำชั้น ป.2/1 (IEP)

นางศรัญญา อัตปัญญา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางวันทนา วันเพ็ญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอภิรดี พรหมพันใจ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนงนภัส ศรีลุนช่าง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางรัตนลักษณ์ อภิรัตน์วรากุล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางบุญรักษ์ ปานวงษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางชญากาณฑ์ พิพัฒนสุข

ครูประจำชั้น ป.2/8

นางจิราภรณ์ รัตนะเจริญธรรม

ครูพิเศษ

นางอัมพา ใหญ่ธนายศ

ครูพิเศษ

นายสกล สองเมือง

ครูพิเศษ

นายครรชิตพล พลเวียง

ครูพิเศษ

นางสาวชนิกานต์ วงษ์ศิลป์

ครูอัตราจ้าง

นางสาววลาสินี โพสาวัง

Co-Teacher IEP ป.2/1

Ms.Lorilyn Esarza

ครูต่างชาติ