โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวนิดา แก่นนาคำ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Tel. 086-8639490

นางพรนาคา วงษ์เจริญ

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางศรีนวล สืบวงษา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 IEP

นางสาวศุภักษร บูรณ์เจริญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอิสริยา บุตตะกุล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวนิดา แก่นนาคำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพรนาคา วงษ์เจริญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางเพ็ญศรี เลิงภูบัง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสุนารี พนมศักดิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

นายเสฐียร หมุดปิน

ครูพิเศษ

นางสุธาทิพย์ ภูกองชนะ

ครูพิเศษ

นางประกายเพชร ตะระชู

ครูพิเศษ

นางเฉลิมรัฐ รามคำ

ครูพิเศษ

นายจตุพร ผาดวงดี

ครูพิเศษ

นางสาวฐิตาภรณ์ รักเจริญ

Co-Teacher ป.1/1 IEP