โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบา...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจับสลากเพื่้อคัดเลือกนักเรียน (นักเรียนเดิม) เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบา...

อ่านเพิ่มเติม