โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)

Tel. 080-7572567

นายปัญญา ประวะโข

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

Tel. 0850024055

นายเสกสิทธิ์ ปานนูน

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางจินตนา จันทะวงศ์

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์ มาตราคำภา

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์

นางเบญจมาศ ชนะน้อย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

Tel. 091-8612125

นายวัฒนา อุ่ยตระกูล

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวอารยา สงคราม

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายพลากร ขุริมนต์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายฉัตรชัย วิระพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นางสาวนิฏฐา อุ่นเมือง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายประชารัฐ วังซ้าย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์