โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)

Tel. 080-7572567

นายนิยม ระหา

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

Tel. 065-6659529

นายเสกสิทธิ์ ปานนูน

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางจินตนา จันทะวงศ์

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์ มาตราคำภา

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

น.ส.ชนิกานต์ วงษ์ศิลป์

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นายศุภชัย สีมืด

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์

นายวัฒนา อุ่ยตระกูล

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวอารยา สงคราม

รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายพลากร ขุริมนต์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นางสาวนิฏฐา อุ่นเมือง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายประชารัฐ วังซ้าย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์