โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางทิพย์อาภรณ์ ศรีทุมมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายปัญญา ประวะโข

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายเสกสิทธิ์ ปานนูน

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางจินตนา จันทะวงศ์

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์ มาตราคำภา

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์

นางเบญจมาศ ชนะน้อย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวัฒนา อุ่ยตระกูล

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวอารยา สงคราม

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายพลากร ขุริมนต์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายฉัตรชัย วิระพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นางสาวนิฏฐา อุ่นเมือง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​

นายประชารัฐ วังซ้าย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์