โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอรุณศิริ จันทร์หล่น

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงบประมาณ)

นางรัชนี สกุลพานิช

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางกัญญาภัค ลุนชัยภา

หัวหน้างานการเงิน

นางปัญญาพร ภาสอน

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายศุภชัย สีมืด

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววราภรณ์ สินธุพันธุ์

หัวหน้างานบัญชี

(ว่าง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

(ว่าง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางรัชนี สกุลพานิช

หัวหน้างานพัสดุ

นางอารียา วงษ์ศิลป์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายครรชิตพล พลเวียง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวชนิกานต์ วงษ์ศิลป์

เจ้าหน้าที่พัสดุ