โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอรุณศิริ จันทร์หล่น

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงบประมาณ)

Tel. 081-9658963

นางรัชนี สกุลพานิช

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

Tel. 061-5465630

นางกัญญาภัค ลุนชัยภา

หัวหน้างานการเงิน

นางปัญญาพร ภาสอน

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายศุภชัย สีมืด

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววราภรณ์ สินธุพันธุ์

หัวหน้างานบัญชี

(ว่าง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

(ว่าง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางรัชนี สกุลพานิช

หัวหน้างานพัสดุ

นางอารียา วงษ์ศิลป์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายครรชิตพล พลเวียง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวชนิกานต์ วงษ์ศิลป์

เจ้าหน้าที่พัสดุ