โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอรุณศิริ จันทร์หล่น

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงบประมาณ)

Tel. 081-9658963

นายอดุลย์ ณ หนองคาย

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

Tel. 081-2633256

นายอดุลย์ ณ หนองคาย

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวพิมพ์พิไล เหล่าพิมพ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายครรชิตพล พลเวียง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางลวิตรา ศรีมงคล

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวรัตติยา หาญธงชัย

เจ้าหน้าที่บัญชี

(ว่าง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางจันทร์ชนก แสงมณี

หัวหน้างานพัสดุ

นายเอกบุรุษ กองทิพย์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายเจนณรงค์ พรหมหลวง

เจ้าหน้าที่พัสดุ