โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พลโท ดร.อำนวย จุลโนนยาง

ประธานคณะกรรมการ

นายกิตติพัทธ์ อินทร์ธิราช​​

กรรมการ

นายวัฒนา อุ่ยตระกูล​

กรรมการ

ร้อยตำรวจตรีมนตรี พวงโพธิ์​

กรรมการ

นายกิตติกร ทีฆธนานนท์​

กรรมการ

พันตำรวจโทศิริมงคล บุญหนุน​

กรรมการ

นายสุข สารีโท​

กรรมการ

นายวีระศักดิ์ ครโสภา​

กรรมการ

นายสมเกียรติ ธนศรีวณิชชัย​

กรรมการ

นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ​

กรรมการ

นายทนงศักดิ์ โตวัน​

กรรมการ

นายวิฑูรย์ โล่ห์สีทอง​

กรรมการ

นายพงศาสตร์ กิจนุกร​

กรรมการ

นายสุวัฒน์ สุระอุดร​

กรรมการ

นายสมพงษ์ พลบูรณ์​

กรรมการและเลขานุการ​