โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางศิริกัญญา คำดวง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารวิชาการ)

นางอรุณรัสมิ์ บำรุงจิตต์​

หัวหน้างานวิชาการ​

นางณัฐรียา ธานีวรรณ

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสิริรัตน์ ตะราษี

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตร

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

งานทะเบียนและวัดผล

นางอรัญญา ธาตุไชย

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

นางนิลุบล เจริญพันธ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผล

นางจันทร์เพ็ญ อัศจรรย์

เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผล

นายวีระชน ผดุลกิจนิรันดร์​

เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผล