โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางศิริกัญญา คำดวง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารวิชาการ)

Tel. 089-9406834

นางอรุณรัสมิ์ บำรุงจิตต์​

หัวหน้างานวิชาการ​

Tel. 081-5456658

นางณัฐรียา ธานีวรรณ

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสิริรัตน์ ตะราษี

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตร

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

งานทะเบียนและวัดผล

นางอรัญญา ธาตุไชย

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

Tel. 081-7172652

นางนิลุบล เจริญพันธ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผล

นางจันทร์เพ็ญ อัศจรรย์

เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผล

นายวีระชน ผดุลกิจนิรันดร์​

เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผล