โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

 • อาคารเรียน
 • 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
 • ปีที่สร้าง 2557
 • อาคารเรียน
 • สปช.2/28
 • ปีที่สร้าง 2526
 • อาคารเรียน
 • สปช.2/28
 • ปีที่สร้าง 2519
 • อาคารเรียน
 • สปช.2/28
 • ปีที่สร้าง 2535
 • อาคารเรียน
 • สปช.2/28
 • ปีที่สร้าง 2536
 • อาคารเรียน
 • สปช.2/28
 • ปีที่สร้าง 2537
 • อาคารเรียน
 • สปช.2/28
 • ปีที่สร้าง 2539
 • อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
 • อื่นๆ (สร้างเอง)
 • ปีที่สร้าง 2536
 • อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
 • สปช.205/26
 • ปีที่สร้าง 2530
 • อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
 • อื่นๆ (สร้างเอง)
 • ปีที่สร้าง 2557
 • อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
 • อื่นๆ (สร้างเอง)
 • ปีที่สร้าง 2560
 • อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
 • อื่นๆ (สร้างเอง)
 • ปีที่สร้าง 2557
 • อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
 • อื่นๆ (สร้างเอง)
 • ปีที่สร้าง 2558
 • อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
 • อื่นๆ (สร้างเอง)
 • ปีที่สร้าง 2559
 • ถนน
 • ถนนคอนกรีต
 • ปีที่สร้าง -
 • บ้านพักครู
 • สปช.301/26
 • ปีที่สร้าง 2526
 • บ้านพักครู
 • สปช.301/26
 • ปีที่สร้าง 2526
 • บ้านพักครู
 • สปช.205/26
 • ปีที่สร้าง 2526
 • บ้านพักภารโรง
 • อื่นๆ
 • ปีที่สร้าง 2519
 • ส้วม
 • อื่นๆ
 • ปีที่สร้าง 2559
 • ส้วม
 • อื่นๆ
 • ปีที่สร้าง 2545
 • ส้วม
 • อื่นๆ
 • ปีที่สร้าง 2545
 • หอสมุด
 • หอสมุด
 • ปีที่สร้าง 2537
 • เรือนเพาะชำ
 • อื่นๆ
 • ปีที่สร้าง 2537
 • บ่อเลี้ยงปลา
 • อื่นๆ
 • ปีที่สร้าง 2537
 • สนามกีฬา
 • สนามบาสเก็ตบอล
 • ปีที่สร้าง 2545
 • สนามกีฬา
 • อื่นๆ
 • ปีที่สร้าง 2545
 • สนามกีฬา
 • อื่นๆ
 • ปีที่สร้าง 2545
 • สนามกีฬา
 • สนามวอลเลย์บอล
 • ปีที่สร้าง 2545
 • สนามกีฬา
 • สนามฟุตบอล
  แบบ ฝ.3(พิเศษ)
 • ปีที่สร้าง 2526
 • ถังเก็บน้ำ
 • ฝ.33
 • ปีที่สร้าง 2531
 • รั้ว
 • รั้วคอนกรีต
 • ปีที่สร้าง 2525
 • สนามกีฬา
 • บาสเก็ตบอล
 • ปีที่สร้าง 2545
 • สนามกีฬา
 • วอลเลย์บอล
 • ปีที่สร้าง 2545
 • สนามกีฬา
 • สนามฟุตซอล
 • ปีที่สร้าง 2554
 • อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
 • อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเศษ)
 • ปีที่สร้าง 2561