โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมพงษ์ พลบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

นางทิพย์อาภรณ์ ศรีทุมมา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางศิริกัญญา คำดวง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอรุณศิริ จันทร์หล่น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล