โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมพงษ์ พลบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
Tel. 081-2620160

นางศิริกัญญา คำดวง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Tel. 089-9406834

นายวิชิต สำราญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel. 080-7572567

นางอรุณศิริ จันทร์หล่น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
Tel. 081-9658963

ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
Tel. 080-7572567