โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

พันธกิจ ( Mission )

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ OBECQA
 3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
  และกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน
 5. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย ( Objectives / Goal )

 1. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที21
 2. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
 3. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการความรู้ เป็นครูมืออาชีพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ              

กลยุทธ์ ( Strategy )

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาระบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ BMK Model
 3. พัฒนาหลัก สูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 5. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา