โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

พันธกิจ ( Mission )

            1. พัฒนาการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
            2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งผลสัมฤทธิ์
            3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถและใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการ                        พัฒนาผู้เรียน
            4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                    ร่วมกันรับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
            5. พัฒนาผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            6. ประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา                                เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สากล

เป้าประสงค์ ( Corporate Objectives )

            1. โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
            2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
            3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้นำ เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
            4. ผู้เรียนเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2  ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                        ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
            5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            6. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง  องค์กรชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร                              จัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนสู่สากล

ค่านิยม ( Values )

            รู้หน้าที่  มีจิตอาสา  มุ่งมั่นพัฒนา  สืบสานวัฒนธรรมไทย