โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริรัตน์ ตะราษี

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Tel. 084-4282434

นายเสกสิทธิ์ ปานนูน

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอ้อมใจ มาตรราช

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริรัตน์ ตะราษี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนุชรี ดวงมณี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอ้อมใจ มาตรราช

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวิลาวรรณ เหง้าพรหมมินทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วิรัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวกนกอร แถนสีแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางอนงค์นาถ พิลึก

ครูประจำวิชาการงานอาชีพ

นางสาวนิตยาวัลย์ วงษ์ชาลี

ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

นางสายสวาท มูลอามาตย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

นายอดุลย์ ณ หนองคาย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

นายวิทยา การธนะภักดี

ครูประจำวิชาพละศึกษา

นายเสกสิทธิ์ ปานนูน

ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญฤทัย จันทนากร

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นางสุภาภรณ์ มาตราคำภา

พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

Mrs.Emalyn Bofill Chaivirathong

ครูต่างประเทศ

นางสาวพรพรรณ จันทร์อัมพร

Co-Teacher IEP 3/1

นางสาวฐิติมา ธาตุทอง

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวชิดชนก สาคมิตร

ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ IEP

นายธนพล โคตรสมบัติ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวชุลีมาสก์ วาสชัยกุล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ