โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริรัตน์ ตะราษี

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Tel. 084-4282434

นายเสกสิทธิ์ ปานนูน

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอ้อมใจ มาตรราช

รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริรัตน์ ตะราษี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนุชรี ดวงมณี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอ้อมใจ มาตรราช

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวิลาวรรณ เหง้าพรหมมินทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วิรัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวกนกอร แถนสีแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางอนงค์นาถ พิลึก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวนิตยาวัลย์ วงษ์ชาลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสายสวาท มูลอามาตย์

ครูประจำวิชาแนะแนว

นายอดุลย์ ณ หนองคาย

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

นายวิทยา การธนะภักดี

ครูประจำวิชาพละศึกษา

นายเสกสิทธิ์ ปานนูน

ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

นางธาราวดี อ่อนสำอาง

ครูประจำวิชาศิลปะ

นางสาวขวัญฤทัย จันทนากร

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นายศิวกร เหมือนสีเลา

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

Mrs.Emalyn Bofill Chaivirathong

ครูต่างประเทศ

นางสุภาภรณ์ มาตราคำภา

พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวฐิติมา ธาตุทอง

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวชิดชนก สาคมิตร

ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ IEP

นายธนพล โคตรสมบัติ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวชุลีมาสก์ วาสชัยกุล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ