โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ความหมาย ผู้มีสติปัญญาย่อมรู้แจ้ง  เห็นกระจ่าง  ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ