โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูและนักเรียน

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ความหมาย ผู้มีสติปัญญาย่อมรู้แจ้ง  เห็นกระจ่าง  ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ