โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ตราสัญลักษณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก      :

รหัส Smis 8 หลัก     :

รหัส Obec 6 หลัก      :

ชื่อสถานศึกษา(ไทย)      :

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)      :

ที่อยู่      :

ตำบล      :

อำเภอ      :

จังหวัด      :

รหัสไปรษณีย์      :

โทรศัพท์      :

โทรสาร      :

ระดับที่เปิดสอน      :

วัน เดือน ปี ก่อตั้ง      :

อีเมล์      :

เว็บไซต์      :

Facebook      :

กลุ่มโรงเรียน      :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ      :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ      :

1041680001

41010114

680001

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

Banmakkhaeng school

133 หมู่ที่ 1

หมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

0-4224-4294

0-4221-2367

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

29 ธันวาคม 2496

bmkudon@bmk.ac.th

https://www.bmk.ac.th

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2496

เมือง1(นครหมากแข้ง)

หมากแข้ง

2 กม.

กม.

เส้นทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ถึงโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ระยะทาง 2 กิโลเมตร