โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2496 ณ บริเวณทิศตะวันตกของวิทยาลัยครูอุดรธานี โดยได้รับแบ่งสรรที่ดินจากวิทยาลัยครูอุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีในปัจจุบัน) ให้โรงเรียนจำนวน 39 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา  โดยนายกมล  ประสิทธิสา อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้น) เป็นผู้ก่อตั้ง  สังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 โดยแยกนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล และได้เลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีถัดไป  เมื่อแรกใช้ชื่อ “โรงเรียนหมากแข้งวิทยาคาร”

พ.ศ. 2499

               ตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ ชื่อ “โรงเรียนเมืองอุดร” ในบริเวณเดียวกันและผู้บริหารคนเดียวกัน โดยเปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.3 (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2502

              ได้รวมสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านหมากแข้ง” ตามนามเดิมของหมู่บ้านหมากแข้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองอุดรธานี

พ.ศ. 2503

              ใช้หลักสูตร พ.ศ.2503 เปลี่ยนจากระบบ ป.1-ป.4 และ ม.1-ม.3 มาเป็น ป.1-ป.4 และ ป.5-ป.7 (ประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย)

พ.ศ. 2520-2522

            จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 2) โดยเปิดเพิ่มชั้น ม.ศ.1-ม.ศ.3 จำนวน 2 ห้องเรียน (นักเรียน 80 คน) รุ่นเดียว

พ.ศ. 2521

            เปลี่ยนระบบชั้นเรียนเป็น ป.1-ป.6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 และใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521

พ.ศ. 2523

            (1 ตุลาคม 2523) โอนจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2533

          (1 มิถุนายน 2533) จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 3 โดยเปิดสอนระดับชั้น ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน (นักเรียน 35 คน)  ตามโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ สอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

ปีการศึกษา 2539

        เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 64 คน

7 กรกฎาคม 2546

          เปลี่ยนจากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ปีการศึกษา 2549

        เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2550

        เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2551

        ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

ปีการศึกษา 2552

      ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2563

            ปัจจุบันปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) แผนการเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (3:3/8:8:8:8:8:8/8:8:8/2:2)  รวม 84 ห้องเรียน มีอาคารเรียนถาวร 7 หลัง  กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กำหนดภารกิจให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นโรงเรียนที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ จึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  2. โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามกรอบกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาดำเนินงานโดยเน้น “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. โรงเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย”
  4. โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class  Standard School
  5. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. โรงเรียนแกนนำ การจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  7. โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2559

ในปีการศึกษา 2559 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3
และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6  โดยจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเป็น 2 ลักษณะดังนี้

           7.1 หลักสูตรปกติ  ประกอบด้วย
                7.1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  (ฉบับปรับปรุง 2560) การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  5  ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐาน  คุณภาพชีวิต  ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
                7.1.2 หลักสูตรโรงเรียนบ้านหมากแข้ง พุทธศักราชการ 2552 ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2559 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

           7.2 โครงการพิเศษ  ประกอบด้วย
               7.2.1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
               7.2.2 ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ IEP (Integrated English Program)  เริ่มเปิดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในปีการศึกษา 2559 นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีครบทุกชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6    
               7.2.3 โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World Class Standard School) ต้องจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management System)  ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
               7.2.4 เข้าร่วมโครงการเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
               7.2.5 โรงเรียนที่ต้องขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนการปฏิรูป
การศึกษาไทย”
               7.2.6 ปีการศึกษา 2558 เป็นโรงเรียนต้นแบบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
               7.2.7 ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA)
              7.2.8 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  สมศ.  อยู่ในระดับดีมาก
               7.2.9 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยบนถนนในสถานศึกษา