โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2496 ณ บริเวณทิศตะวันตกของวิทยาลัยครูอุดรธานี โดยได้รับแบ่งสรรที่ดินจากวิทยาลัยครูอุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีในปัจจุบัน) ให้โรงเรียนจำนวน 39 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา  โดยนายกมล  ประสิทธิสา อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้น) เป็นผู้ก่อตั้ง  สังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 โดยแยกนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล และได้เลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีถัดไป  เมื่อแรกใช้ชื่อ “โรงเรียนหมากแข้งวิทยาคาร”

พ.ศ. 2499

               ตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ ชื่อ “โรงเรียนเมืองอุดร” ในบริเวณเดียวกันและผู้บริหารคนเดียวกัน โดยเปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.3 (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2502

              ได้รวมสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านหมากแข้ง” ตามนามเดิมของหมู่บ้านหมากแข้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองอุดรธานี

พ.ศ. 2503

              ใช้หลักสูตร พ.ศ.2503 เปลี่ยนจากระบบ ป.1-ป.4 และ ม.1-ม.3 มาเป็น ป.1-ป.4 และ ป.5-ป.7 (ประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย)

พ.ศ. 2520-2522

            จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 2) โดยเปิดเพิ่มชั้น ม.ศ.1-ม.ศ.3 จำนวน 2 ห้องเรียน (นักเรียน 80 คน) รุ่นเดียว

พ.ศ. 2521

            เปลี่ยนระบบชั้นเรียนเป็น ป.1-ป.6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 และใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521

พ.ศ. 2523

            (1 ตุลาคม 2523) โอนจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2533

          (1 มิถุนายน 2533) จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 3 โดยเปิดสอนระดับชั้น ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน (นักเรียน 35 คน)  ตามโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ สอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

ปีการศึกษา 2539

        เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 64 คน

7 กรกฎาคม 2546

          เปลี่ยนจากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ปีการศึกษา 2549

        เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2550

        เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2551

        ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

ปีการศึกษา 2552

      ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของกระทรวงศึกษาธิการ