โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทิพย์อาภรณ์ ศรีทุมมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

นางอัมพนิดา ผการัตน์

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภาภรณ์ เหลาทอง

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาวรุจิเรศ กุลศรี

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นายวิสากร คำมุงคุณ

เจ้าหน้าที่งานบุคคล