โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิชิต สำราญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

Tel. 080-7572567

นางอัมพนิดา ผการัตน์

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

Tel. 084-4289515

นางสาวสุภาภรณ์ เหลาทอง

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาวรุจิเรศ กุลศรี

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นายวิสากร คำมุงคุณ

เจ้าหน้าที่งานบุคคล