โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองผู้ปกครอง จำนวน 2,000 บาท