โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ในวันสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564