โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

เรื่อง เลื่อนการสอบ/การมอบตัว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564