โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)