โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบได้สำรอง

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565