โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประกาศกำหนดการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป