โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 17-23 ปี