โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

การดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในโรงเรียน