โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม

ร่วมสมทบกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี