โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

เทศบาลนครอุดรธานี ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน