โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย