โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน คณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษา

สายชั้นอนุบาล และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖