โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน คณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษา