โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

พิธีมอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓