โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธนี เขต 1

ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564