โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม BBL อาคารฉลองราชย์