โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ