โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดบทกลอนเพื่อเทิดพระคุณของแม่

ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.