โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

ทำความสะอาด ฉีดพ่นยา /เตรียมความพร้อมเปิดเรียน