โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ

อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี