โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

วันที่ 11 กันยายน 256

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2563

วันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมพงษ์ พลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563  โดย พลโท ดร.อำนวย จุลโนนยาง ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหมากแข้ง พบปะให้โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา