โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

วันอังคาร ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมพงษ์ พลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ บุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่สู่ความเป็นเลิศ