โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2564​